Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstw 4 członkom grupy przestępczej, która w związku z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych, spowodowała straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków w wysokości ponad 5 mln złotych.

Funkcjonariusze śląskiej KAS ustalili, że z terenu hal magazynowych, znajdujących się w powiecie kłobuckim, prowadzona była dystrybucja nielegalnych wyrobów tytoniowych. Na miejscu mundurowi Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach stwierdzili, że działała tam nielegalna krajalnia tytoniu. Na gorącym uczynku funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców województwa pomorskiego.

W wyniku przeszukania hali magazynowej i samochodów funkcjonariusze KAS ujawnili blisko 180 worków z tytoniem do palenia i odpadem tytoniowym oraz 23 kartony z suszem tytoniowym. Funkcjonariusze zabezpieczyli także profesjonalną linię produkcyjną do suszenia i cięcia tytoniu, wagi, wózki oraz pojemniki wykorzystywane do produkcji nielegalnych wyrobów tytoniowych. Do sprawy zabezpieczono również dwa samochody ciężarowe i jeden osobowy.

Tego samego dnia, w wyniku kolejnych ustaleń w tej sprawie, funkcjonariusze śląskiej KAS zabezpieczyli blisko 200 kg tytoniu do palenia o wartości około 140 tys. złotych i ponad 4,5 tys. litrów alkoholu o wartości przekraczającej 363 tys. złotych. Nielegalne wyroby zostały ujawnione w samochodzie osobowym oraz hali magazynowej na terenie Bytomia. Właścicielem nielegalnych wyrobów okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego. W wyniku przeszukania hali magazynowej mundurowi śląskiej KAS dodatkowo ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,2 tys. sztuk butelek z etykietą nazwy alkoholu znanej marki, 50 tys. szt. nakrętek oraz tysiące sztuk złożonych opakowań paczek papierosów, taśmociąg do linii produkcyjnej, urządzenia do nabijania do gilz papierowych oraz nalewak do rozlewu alkoholu.

W sumie wartość zabezpieczonych w śledztwie nielegalnych wyrobów tytoniowych i alkoholu wyniosła około 2,8 mln zł. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu należnych podatków od zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę blisko 5,6 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz zarzuty z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Na wniosek prowadzącego śledztwo prokuratora, sąd zastosował wobec 3 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec czwartego zatrzymanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 10.000 zł, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że nielegalne wyroby tytoniowe i alkohol bez polskich znaków akcyzy miały trafić na targowiska na terenie Śląska.

(komunikat KAS)

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, dotyczący piramidy finansowej, której funkcjonowanie doprowadziło 632 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 29 mln zł.

W śledztwie ustalono, że w 2011 roku została założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „My-1STEP” z siedzibą z Częstochowie, której jedynym wspólnikiem i prezesem zarządu był Juliusz D. W czerwcu 2011 roku spółka wprowadziła do swojej oferty projekt inwestycyjny pod nazwą „umowa sprzedaży monet kolekcjonerskich z prawem odkupu”. Zgodnie z umową spółka sprzedawała inwestorowi monety lub ich zestawy, zobowiązując się do ich odkupu po ustalonym terminie za cenę od 20% do 50% wyższą. Przedmiotem umowy były obiegowe, wielkonakładowe monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski, a rzeczywista wartość monet stanowiła ok. 1/3 ceny sprzedaży.

Informacje przekazywane nabywcom i zawarte w folderach informacyjnych spółki sugerowały, że spółka prowadzi działalność na rynku monet numizmatycznych od lat. Juliusz D. deklarował znajomość tego rynku i przekonywał, że tego rodzaju inwestycje przynoszą ponadprzeciętną stopę zwrotu, a środki powierzane spółce znajdują pokrycie w wydawanych inwestorom monetach. Faktycznie spłata inwestorów następowała ze środków pieniężnych powierzonych spółce z tytułu kolejnych umów. Z ustaleń śledztwa wynika zatem, że Juliusz D., prowadząc firmę „MY-1STEP”, działał wykorzystując mechanizm tzw. „piramidy finansowej”.

Piramida finansowa to określenie sposobu działania sprawców przestępstw, polegające na przyjmowaniu środków pieniężnych z zamiarem dokonania ich spłaty ze środków pochodzących z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań finansowych. W każdym przypadku działanie takie prowadzi do niewypłacalności sprawcy, wskutek wyczerpania możliwości pozyskania środków pieniężnych z powodu braku kolejnych inwestorów.

W toku postępowania stwierdzono, że w okresie od 2011 do końca 2013 roku Juliusz D., działając w opisany sposób, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ponad 632 osoby na łączną kwotę ponad 29 mln zł. Najwyższa suma pieniędzy powierzona spółce wynosiła 675.000 zł.

Aktem oskarżenia objęto założyciela piramidy finansowej Juliusza D., 5 pośredników oferujących produkty firmy oraz 3 osoby wystawiające poświadczające nieprawdę faktury, dotyczące obrotu monetami. Juliuszowi D. prokurator przedstawił zarzuty prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, oszustw na szkodę inwestorów oraz przestępstw karnych skarbowych. Główny oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oświadczając, że spółka działała zgodnie z prawem.

Oskarżeni nie byli w przeszłości karani.

Zarzucane Juliuszowi D. przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu skierowała apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 27 lipca 2020 roku zarzucając m.in. że zasądzona kara jest rażąco niska oraz że sąd niesłusznie uznał, iż nie doszło do gwałtu na nieletniej dziewczynce.

(komunikat Prokuratury Krajowej)

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

KOMUNIKAT

W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe, będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad i informacji, dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych (w załączeniu zamieszczono informację dotyczącą miejsc i godzin przyjęć interesantów).

W myśl przepisów Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Kodeks ten przewiduje dla takiej osoby szereg uprawnień procesowych.

W ramach ubiegłorocznej akcji prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratur Rejonowych z okręgu częstochowskiego przyjęli w ramach pełnionych dyżurów 29 interesantów. Sprawy, w jakich zgłaszały się zainteresowane osoby, nie ograniczały się jedynie do zagadnień związanych z prawem karnym, lecz dotyczyły również problematyki prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku, a celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcja ta jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Lista organizacji świadczących pokrzywdzonym pomoc materialną i niematerialną, finansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/